Vedtægter

 Opdateret 22.03.2019

§1 Foreningens navn:

Foreningens navn er Firmaidræt Silkeborg.

Initialer: FS.

Stiftet den. 5. maj 1962

§ 2. Foreningens hjemsted:

Foreningen er hjemmehørende i Silkeborg kommune.

§3. Foreningens organisering

Foreningen er en frivilligt baseret nonprofit organisation.

§ 4. Foreningens formål:

Foreningens formål er, at tilbyde firmaidræt og sundhedsfremme, og herved stimulere interessen for idræt, motion og samvær.

§ 5. Organisationsforhold

Foreningen er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund

§ 6. Medlemskab

 6.1. Foreningen er åben for alle, der ønsker medlemskab, og kan tilslutte sig foreningens formål.  

Medlemmer kan opdeles i:
a. Individuelle medlemmer.
b. Medlemmer fra tilsluttede arbejdspladser.
c. Medlemmer fra andre tilsluttede fællesskaber.

6.2. Indmeldelse sker i henhold til retningslinjer udarbejdet af bestyrelsen.

6.3.  Som passive medlemmer optages personer, der ønsker at støtte foreningens formål.

§ 7. Udmeldelse:

 7.1. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningen med 14 dages varsel til udgangen af kontingentperioden.

 7.2. Eventuelle restancer med foreningen skal i samme forbindelse afvikles.

§ 8. Ordinær generalforsamling:

8.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert    

       år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel på  foreningens hjemmeside.

8.2. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

         ..1.             Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

         ..2.             Valg af dirigent.

         ..3.             Bestyrelsens beretning.

         ..4.             Udvalgenes beretning.

         ..5.             Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

         ..6.             Indkomne forslag.

         ..7.             Orientering om næste års budget.

         ..8.             Valg i henhold til vedtægterne.

         ..9.             Eventuelt.             

 8.3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde

        senest 14 dage før mødet og offentliggøres senest 8 dage før mødet.

8.4. Et lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtigt uanset de fremmødte 

       stemmeberettigede medlemmers antal.

8.5.  Over generalforsamlingen føres et beslutningsreferat, der underskrives af dirigenten og      

        formanden for foreningen.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling:

9.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når

       Mindst ¼ medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom bilagt dagsorden.

9.2. Anmodningen fra medlemmerne skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter

       modtagelsen. Mødet indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i den lokale avis eller

       på foreningens hjemmeside.

§ 10. Valg:

10.1. Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år.

10.2. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse består af minimum 5 personer,

10.3. På lige år vælges formand og minimum 1 bestyrelsesmedlem.

       På ulige år vælges minimum 3 bestyrelsesmedlemmer.

10.4. Valg af bestyrelse sker på den ordinære generalforsamling og gælder som for 2 år ad gangen,    

              Denne regel kan dog afviges for at § 9.3. overholdes

10.5. Bestyrelsen konstituerer sig selv i henhold til forretningsorden for bestyrelsen, med næstformand,

      økonomiansvarlig, sekretær og menigt/menige medlemmer. Formand vælges jævnfør § 9.3

10.6. Ved forfald i utide supplerer bestyrelsen sig selv frem til førstkommende ordinære

       generalforsamling, hvor vedkommende er på valg.

10.7.   Bestyrelsen er til en hver tid bemyndiget til at udvide bestyrelsen efter behov.

         Nye bestyrelsesmedlemmer er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.

10.8. Generalforsamlingen vælger udvalgsformændene for de enkelte aktiviteter for 1 år ad gangen.

10.9. Valgbare personer der ikke er til stede på generalforsamlingen p.g.a. sygdom, arbejde eller

              ferie, kan kun vælges hvis skriftligt samtykke foreligger, vedlagt årsag og afleveret senest på

              selve mødet.

 

§ 11. Afstemninger:

11.1.  Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i vedtægterne.

11.2.  Alle aktive medlemmer over 18 år har møde og - stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et  medlem er i
         kontingent restance.

11.3.  Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

11.4.  Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot et stemmeberettiget medlem kræver det. Blanke
          og  ugyldige stemmer gælder ikke.

11.5.  Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til § 7.3. kan komme til behandling og
           afstemning. Dette gælder ikke ændringsforslag, der kan fremsættes på mødet.

§ 12. Bestyrelsen:

12.1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og repræsenterer denne i alle foreningsmæssige forhold.

12.2.  Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden samt retningslinjer til de for arbejdet nødvendige udvalg.

12.3.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal herunder formand eller næstformand er til stede.

12.4.  Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Et bestyrelsesmedlem kan kræve skriftlig   
           afstemning i person sager.

§ 13. Udvalg:

13.1. Til varetagelse af de daglige praktiske og idrætslige opgaver, nedsætter bestyrelsen det for arbejdet nødvendige  
         antal udvalg.

13.2. Bestyrelsen udpeger i samråd med udvalgsformanden, udvalgets medlemmer. 

13.3. Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for arbejdets praktiske omfang med hertil 
 organisatoriske og økonomiske   
          beføjelser.

§ 14. Ad hoc udvalg:

 14.1. Bestyrelsen kan nedsætte/opløse ad hoc udvalg til løsning af særlige kortere varende opgaver.

 14.2.  Bestyrelsen udpeger formanden og medlemmer til disse udvalg og udarbejder retningslinier for disse.

§ 15. Medlemspligter:

15.1.  Medlemmer er underkastet de for foreningen til enhver tid gældende vedtægter, retningslinjer og bestemmelser

15.2.  Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte medlemmer fra deltagelse i  foreningens  
          aktiviteter og stævner indtil forholdene er bragt i orden.

§ 16. Tegningsret:

16.1. Foreningen tegnes af formanden. Fuldmagter og økonomiske dispositioner kræver for 
         at være gyldige,underskrift af formand og økonomiansvarlig.

16.2.  Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, kræver en godkendelse på en generalforsamling
          samt underskrift af et flertal af bestyrelsen.

16.3.  Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelse og udvalg samt medlemmer hæfter ikke personligt overfor    
          tredjemand ved lovligt trufne beslutninger og afgørelser.

§ 17. Kontingenter:

17.1. Kontingenter vurderes og fastsættes af bestyrelsen.

17.2.  Bestyrelsen fastsætter opkrævningsform og terminer.

17.3.  Restancer i kontingenter ud over 3 måneder fra forfaldsdato, kan medfører sletning af medlemsskabet i  
          foreningen.

17.4.  Alle aktive tilmeldte er automatisk personligt medlem af Firmaidræt Silkeborg og er gældende for perioden
          01.04. - 31.03.

17.5.  Alle kontingenter til foreningen er forfaldne ved præsentationen.

§ 18. Regnskab og revision:

18.1.  Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en status.

18.2.  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt orienterer om næste års budget.

18.3.  Revision af regnskabet skal være foretaget senest med udgangen af marts måned og underskrives af bestyrelsen og revisor.

18.4.  De registrerede revisorer, tilrettelægger selv deres arbejde på grundlag af retningslinjer godkendt af 
          generalforsamlingen.

18.5.  Revisionen skal efterprøve regnskabets rigtighed samt kontrollere at der foreligger nødvendig dokumentation for
          indestående på foreningens konti.

18.6.  Revisionen kan foretage uanmeldte kasseeftersyn i foreningen.

§ 19. Eksklusion:

19.1. En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer, der bevisligt arbejder til 
         skade for foreningen, eller udviser grov usportslig optræden ved foreningens stævner og arrangementer.

19.2.  Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling,
           hvortil de har adgang under sagens behandling. En anmodning herom skal indsendes til bestyrelsen indenfor den
           i § 7.3. fastsatte frist for indsendelse af forslag. Generalforsamlingen har den endelige afgørelse.

§ 20. Våbenpåtegning:

20.1. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens skydeudvalg forpligtiget til
         at give orientering til politiet, eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen overfor et medlem, der  
         efter skydeudvalgets skøn af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en
 meddelt tilladelse til  
         våben.

20.2. En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af foreningen ophører.

§ 21. Doping:

21.1. Foreningens medlemmer er forpligtet til at overholde gældende dopingbestemmelser godkendt af  Dansk 
         Firmaidrætsforbund.

21.2. Foreningens medlemmer er forpligtet til på foranledning af Anti Doping Danmarks kontrollanter at afgive   
         dopingtest.

§ 22. Vedtægtsændringer:

22.1. Skriftlige forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af bestyrelsen, udvalg og medlemmer.

22.2. Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

22.3. Bestyrelsen er bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens endelige godkendelse, at foretage sådanne 
         ændringer i vedtægterne, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders krav, uden at § 21.2.  
         behøves at være opfyldt.

§ 23. Foreningens opløsning:

23.1. Opløsning af foreningen kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor..

23.2. Generalforsamlingen skal samtidigt træffe afgørelse om afvikling af eventuel fast ejendom efter indstilling fra bestyrelsen. Her er almindeligt flertal tilstrækkelig.

23.3 Såfremt der efter en opløsning skulle findes overskydende midler, skal disse overføres til idræts- og fritidsarbejdet i Silkeborg kommune.