Indkaldelse til Generalforsamling 2022

30. marts 2022

Den afholdes på vores kontor på Ansvej 112A den 21. april kl. 18:30

Vores vedtægter indeholder følgende:

  • 7. Ordinær generalforsamling:

7.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel på foreningens hjemmeside.

7.2. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

         ..1.             Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

         ..2.             Valg af dirigent.

         ..3.             Bestyrelsens beretning.

         ..4.             Udvalgenes beretning.

         ..5.             Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

         ..6.             Indkomne forslag.

         ..7.             Orientering om næste års budget.

         ..8.             Valg i henhold til vedtægterne.

         ..9.             Eventuelt.

 

7.3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før mødet og offentliggøres senest 8 dage før mødet.

7.4. En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtigt uanset de fremmødte stemmeberettigede medlemmers antal.

7.5.  Over generalforsamlingen føres et beslutningsreferat, der underskrives af dirigenten og formanden for foreningen.